MALMINSEUDUN YRITYSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Malminseudun Yritysyhdistys ry ja kotipaikka Helsinki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingissä Malmin aluekeskuksen ympäristössä toimintaansa harjoittavien yritysten yhteiselimenä parannettaessa näiden yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys järjestää neuvottelu- ja tiedotustilaisuuksia, seuraa ja tiedottaa jäsenilleen alueen yrityksiä koskevista asioista, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille sekä muillakin vastaavilla tavoilla pyrkii edistämään jäsentensä yhteisiä asioita.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Malmin aluekeskuksen ympäristössä toimintaansa harjoittava yrittäjä, joko yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yritys.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Pöytäkirjat on säilytettävä hallituksen toimesta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikka­ kunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä 1 ääni. Päätökset tehdään ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänien mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Sama henkilö voi edustaa yhdistyksen kokouksessa korkeintaan kahta jäsentä.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
8. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot kuluvalle vuodelle;
9. Päätetään kuinka monta jäsentä yhdistyksen hallitukseen valitaan;
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
11. Valitaan tilintarkastaja hänelle varatilintarkastaja;
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla ta